Mijn overige activiteiten binnen mijn opleiding

Naast dat ik uit eigen initiatief projecten bedacht en uitvoerde tijdens mijn opleiding werd ik vooral benaderd om extra projecten te verrichten. Destijds was ik mij ervan bewust van dat ik mij hierdoor kon onderscheiden, dit je CV verruimt, meer zakelijk inzicht krijgt en meer praktijkervaring op doet. Onderscheiden kan door zaken net iets anders te doen of meer te doen dan dat er van je verwacht wordt.

Introductie
In augustus 2013 vond er een introductie plaats voor de opleidingen Small Business & Retail Manage-ment en Technische Bedrijfskunde. Namens Studievereniging ConnecTTerzake Deventer was ik ver-antwoordelijk voor de organisatie. Een studievereniging is anders dan een studentenvereniging. Een studievereniging verleent diensten aan studenten die betrekking hebben op de studie en op de ar-beidsmarkt. De taken van een studievereniging zijn over het algemeen: onderwijstaken, kennisvergro-ting en gezelligheidstaken. Een studentenvereniging bestaat voornamelijk uit netwerken en gezellig-heidstaken.

Open Dagen Saxion Small Business & Retail Management
Tijdens de Open Dagen geef ik voorlichting over mijn opleiding aan belangstellenden; leerlingen van de middelbare school of studenten die een andere opleiding wilden volgen. Tijdens deze dagen gaf ik presentaties over de inhoud van onze opleiding, de carrièremogelijkheden, mijn ervaringen met Mul-tus, het Adoptieleren en het ondernemen.

Gastsprekers
Het lukte mij om succesvolle ondernemers te strikken. Zij waren bereid hun verhaal over de weg naar het succes te delen. Dit gebeurde in een collegezaal. Hierbij kwamen de mooie en minder mooie kanten van het ondernemerschap aan bod. Tevens gaven zij adviezen over de do’s en don’ts van het ondernemen.

Bedrijfsbezoeken
Toen ik teamleider was van Multus heb ik uit eigen initiatief bedrijfsbezoeken geregeld om studenten te motiveren. Een ondernemer gaf een rondleiding met uitleg over de processen van het bedrijf. In het tweede jaar hebben Berend Hoitink en ik wederom uit eigen initiatief een bedrijfsbezoek geregeld bij State of Art in Lichtenvoorde.

Opleidingscommissie
Als Communicatieadviseur ben ik verantwoordelijk geweest voor de communicatie van de Opleidingscommissie voor mijn opleiding. Een Opleidingscommissie (OC) is een inspraakorgaan waarin studenten en docenten van de opleiding Small Business & Retail Management vertegenwoordigd zijn om samen de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De OC adviseert de academieraad, het bestuur van de academie of de op-leidingsdirecteur over de opbouw en de inhoud van het programma van de opleiding, kwaliteitsbevor-dering en -bewaking staan hierbij centraal. De OC heeft drie kerntaken: Advies uitbrengen over de on-derwijs- en examenregeling. (OER), het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER en het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende onderwijs bin-nen de opleiding. Daarbij kan je denken aan onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studie-advisering, studiebegeleiding, cursusevaluaties, cursussen voor docenten enzovoorts.

ronde tafel klas